om

Målsättning

 

Att genom långsiktigt samverkan erbjuda barn och ungdomar i Nora kommun möjligheter att på sin fritid utveckla sina intressen, kunskaper och färdigheter inom kulturens olika områden

Utgångspunkter

 

En viktig utgångspunkt är att verksamheten bedrivs utifrån folkbildningens förutsättningar och villkor, vilket styrs av folkbildningsförordningen som reglerar det statliga stödet till folkbildningen. Ett av syftena med stödet är att bredda intresset för och öka delaktighet i kulturlivet. Folkbildningens kulturverksamhet är till för alla.

 

 

Verksamheten skall eftersträva en god kvalitté, kontinuitet och kompetens.

 

Kvalité

att deltagarna är nöjda med de kunskaper och färdigheter de fått i studiecirklarna.

 

Kontinuitet

innebär att studieplaner upprättas för varje studiercirkel och genomförs enligt plan.

 

Kompetens

menas att studiecirklarna leds av en erfaren ledare som respektive studieförbund utser och godkänner. Cirkelledaren skall ha relevanta ämneskunskaper, folkbildningskompetens och en förmåga att engagera barn och ungdom